שלום אורח!

תקנון האתר

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט 'בית אוצר' (להלן: "האתר") מופעל על ידי מפעיל האתר בכתובת BOOKS.TREASURE.CO.IL ו/או WWW.TREASURE.CO.IL (להלן: "הכתובת"). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת ספרים אלקטרוניים (להלן: "ספר") על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
  2. תנאי תקנון זה, המסדירים את השימוש באתר זה ובכלל השירותים המוצעים באמצעותו, חלים על כל דפי האתר המצויים תחת כתובת זו והוא מהווה הסכם בין הגולשים באתר לבין האתר ו/או לבין מפעיל האתר. הגולשים באתר מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולמלא אחר הוראותיו.
  3. הכניסה לאתר והגלישה בו מהווה הסכמה לכלל תנאי התקנון, ללא סייגים ובאופן בלתי חוזר, כפי שאלו יופיעו להלן. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מהתנאים האמורים להלן, אתה מתבקש להימנע משימוש באתר.
  4. השימוש והגלישה באתר הם באחריותו הבלעדית של הגולש. הגולשים מתבקשים בזאת לעשות שימוש רגיל וסביר באתר ובכל מקרה לא לעשות בו כל שימוש שלא הותר במפורש על ידי האתר ו/או מפעיל האתר או לנצלו לכל מטרה הנוגדת כל דין.
  5. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
  6. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות התקנון, והן אשר תקבענה.
  7. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת, ללא מסירת הודעה מראש על כך.
  8. כותרות הסעיפים הן לשם נוחות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לשם פרשנות התקנון.
 2. הגדרות
  • בתקנון זה תהיה למונחים להלן המשמעות האמורה בצידם:
   • "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו;
   • "משתמש" - כל גולש ו/או משתמש רשום;
   • "משתמש רשום" - גולש אשר סיים בהצלחה את תהליך הרישום באתר;
   • "משתמש מורשה" - משתמש רשום, שהוא אדם פרטי, אשר הוריד ספר אלקטרוני במלואו באמצעות רכישת הספר האלקטרוני ו/או באמצעות שובר מתנה ו/או באמצעות קופון ו/או בחינם ו/או בכל דרך אחרת, ששמו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו משולבים בספר האלקטרוני והוא בעל הרישיון בספר האלקטרוני. לעניין סעיף זה, אדם פרטי הוא אדם יחיד אשר אינו רשאי להמחות את זכותו לשימוש בתוכני האתר לאחר;
   • "מנוי" - גולש אשר נרשם לקבלת ניוזלטר;
   • "מפעיל האתר" - לרבות המנהלים, העובדים וכל מי מטעמו;
   • "תוכן" - כלל התכנים באתר, לרבות ספרים אלקטרוניים;
 3. השימוש באתר
  1. כל פעילות ושימוש באתר הם באחריות המשתמש בלבד, וכפופים לתנאי השימוש שלהלן.
  2. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
  3. הגולש מתחייב שלא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות המערכות ו/או במשאבים של האתר, לרבות העמסה או הכבדה על השרתים.
  4. האתר ו/או מפעיל האתר רשאים לקבוע בכל עת כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה מותנה ברישום מראש, בכל דרך בה יבחר. יחד עם זאת, האתר ו/או מפעיל האתר רשאים לבטל כל זכות שימוש, ככל שניתנה, בכל עת וללא כל צורך בהנמקה או בהודעה מוקדמת.
  5. האתר ו/או מפעיל האתר רשאים למנוע מכל משתמש את הגישה לאתר ואת השימוש בו, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. כמו כן, בידי האתר ו/או מפעיל האתר הסמכות הבלעדית והמוחלטת, להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו ו/או מהצגתו בשלמותו או בחלקו.
  6. אין להשתמש באתר ו/או בתכניו לצורך שליחת הודעות פרסומיות מכל סוג ו/או כל הודעות שנועדו לעודד הוצאת כספים ו/או את ענייניו של כל גוף עסקי בכל דרך שהיא או בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם").
 4. השימוש בספר אלקטרוני
  1. השימוש בספר הוא פרטי-אישי בלבד. המשתמש המורשה הוא המורשה להחזיק בספר והוא בלבד.
  2. המשתמש המורשה רשאי לקרוא את הספר בעד עשרה מכשירים לרבות מחשב נייח, מחשב נייד, מחשב לוח, טלפון חכם או כל מכשיר אחר המאפשר קריאת ספר אלקטרוני, ובלבד שמכשירים אלו נמצאים ברשותו ובבעלותו של המשתמש המורשה.
  3. קריאת ספר אלקטרוני:
   1. קריאת ספר אלקטרוני מתאפשרת באמצעות מכשירים ייעודיים (קוראים אלקטרוניים) ו/או באמצעות תוכנות קריאה ו/או אפליקציות קריאה של צדדי ג' (להלן: "אמצעי קריאה"), שאינם ברשות ו/או בשליטת האתר ו/או מפעיל האתר. משכך, אין האתר ו/או מפעיל האתר אחראים לגבי אופן הצגת הספר האלקטרוני באמצעי הקריאה ו/או לגבי תמיכת אמצעי הקריאה בפונקציות הנדרשות לקריאת הספר האלקטרוני, כולן או מקצתן, לרבות תאימות אמצעי הקריאה לתקן הספר האלקטרוני ו/או הצגה תקינה של הספר האלקטרוני בשפה העברית ו/או אפשרויות דפדוף מימין לשמאל ו/או אופן הצגת ניקוד בספר אלקטרוני הכולל ניקוד. כמו כן מובהר בזאת, כי האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לגבי אופן הצגת הספר האלקטרוני באמצעי קריאה במקרה של הפסקת התמיכה בפונקציות הנזכרות לעיל ובכלל.
   2. רשימת אמצעי הקריאה המומלצים התומכים בספרים האלקטרוניים המוצעים באתר לרבות בספרים הכוללים ניקוד מופיעה בדף העזרה 'איך קוראים' ובדף העזרה 'ספרים מנוקדים', בצירוף הסתייגויות כאשר התמיכה היא חלקית בלבד (להלן: "הרשימה"). האתר ו/או מפעיל האתר פועלים, ככל הניתן, לשם עדכון רשימה זו באופן שוטף. עם זאת, לא יהיו האתר ו/או מפעיל האתר אחראים במקרה בו הרשימה אינה עדכנית שכן עסקינן בשינויים אשר אינם ברשות ו/או בשליטת האתר ו/או מפעיל האתר כאמור.
   3. למשתמש המורשה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או כלפי מפעיל האתר בגין אמצעי הקריאה, השימוש בו, מגבלותיו או התאמתו לצורכי ותקני הספר האלקטרוני ובכל מקרה, לא יוכל המשתמש המורשה לטעון לפגם בספר האלקטרוני הנובע מהשימוש באמצעי הקריאה.
  4. המשתמש המורשה אינו רשאי לבצע פעולות כלשהן בקובץ עצמו של הספר ובכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות, הנדסה לאחור, הסרת ההגנות הגלויות ו/או הנסתרות, שינוי התמונות ו/או הטקסט ו/או כל חלק אחר של הספר, מבחינה תוכנית ו/או טכנית כאחת. שינויים כאלו עשויים להפוך את הספר לבלתי קריא. לאתר ו/או למפעיל האתר לא תהיה כל אחריות לטיב הספר במקרה זה.
  5. המשתמש המורשה אינו רשאי להעביר את הספר, כמות שהוא או נגזרת שלו כאמור בס"ק 3 דלעיל, לצד שלישי כלשהו. כמו כן, המשתמש המורשה אינו מורשה להפיץ את הספר ו/או כל נגזרת שלו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות רשת לשיתוף קבצים ו/או על גבי מדיה דיגיטלית. העברה ו/או הפצה כאמור מהווה הפרת זכויות יוצרים המקימה לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או למחבר הספר זכות לנקוט בהליכים משפטיים המוקנים לו על פי דין.
  6. באפשרות המשתמש המורשה לאחסן את הספרים שרכש באמצעי אחסון הנמצאים ברשותו ובבעלותו לרבות על-גבי תקליטור או על-גבי החסן נייד (דיסק און-קיי), וכן בשירותי אחסון מסוג ענן שאליהם יש למשתמש המורשה גישה פרטית ובלעדית, ובלבד שינקוט בכל האמצעים למניעת הפצה ו/או גניבה ו/או שיתוף ו/או כל העברה למאן דהוא. כל מקרה של הפצה ו/או שיתוף ו/או גניבה מאמצעי אחסון אלו, יחשב כהפרת זכויות יוצרים כאמור בס"ק 4 דלעיל.
 5. רישום לאתר
  1. לשם שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר נדרש הגולש לבצע רישום לאתר אשר במסגרתו על הגולש באתר למלא פרטים אישיים לרבות שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני וכן לאשר את הסכמתו לאמור בתקנון זה (להלן: "הליך הרישום"). הנתונים שייאספו בעת הרישום ישמרו במאגר המידע בהתאם לדין.
  2. על הפרטים האישיים אותם מוסר הגולש בהליך הרישום להיות נכונים ומדויקים, שכן אלו הפרטים אשר יוטבעו על גבי הספר בעת הורדתו והם מציינים את פרטי בעל הרישיון בספר. אין למסור פרטים של אדם אחר או פרטים פיקטיביים. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים על זכותם לנקוט בהליכים המוקנים להם על פי דין במקרה בו ימסרו פרטים שגויים.
  3. עם סיום מילוי הפרטים, תישלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה הזין הגולש בעת מילוי הפרטים, לשם אימות הרישום. על הגולש למלא אחר האמור בהודעה זו לשם סיום הליך הרישום.
  4. הליך הרישום כולל בחירת סיסמה. כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה ישמשו את המשתמש בעת הכניסה לאתר. כתובת הדואר האלקטרונית, המשמשת כשם המשתמש, והסיסמה הם אישיים ואינם ניתנים להעברה. העברת פרטים אלו לצד שלישי מהווה הפרת רישיון שימוש באתר. בכל מקרה של העברת שם המשתמש והסיסמה לצד שלישי, ייחסמו הן המשתמש והן גורם צד שלישי לו הועברו הנתונים, ולא יוכלו לשוב ולהירשם לאתר בכל שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני כלשהם.
  5. האתר ו/או מפעיל האתר לא יישאו באחריות בכל מקרה של פגיעה בפרטיות שתגרם עקב שימוש שאינו מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
  6. ספרייה ו/או חברה ו/או תאגיד ו/או כל גוף מסחרי אחר אשר מעוניינים להירשם לאתר, יעשו זאת באמצעות פניה למחלקת שירות לקוחות, אשר פרטיה מובאים בסעיף יט שלהלן, לשם קבלת רישיון לשימוש מסחרי באתר.
 6. תהליך רכישה
  1. טרם רכישת הספר, מומלץ לעיין בפרק הראשון של הספר המוענק לגולש ללא עלות.
  2. תהליך הרכישה מותנה ברישום לאתר, בהתאם לאמור לעיל. למען הסר ספק, תהליך הרכישה נדרש גם אם בסופו הספר יורד ללא תמורה לרבות במקרה בו הספר מוצע בחינם ו/או מורד באמצעות קופון ו/או שובר מתנה ו/או בכל דרך אחרת.
  3. במהלך תהליך הרכישה, יש לציין כתובת לחיוב וכתובת למשלוח, אם זו נדרשת ולאשר את מתן ההסכמה לאמור בתקנון זה.
 7. מדיניות מחירים
  1. מחירי הרכישה באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין במפורש אחרת.
  2. הסכום לתשלום כפוף למחירים המופיעים באתר בעת הרכישה.
  3. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים על זכותם לשנות את המחירים של הספרים ו/או של המוצרים הנלווים מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת על כך.
  4. למרות האמור בס"ק 3 לעיל, במקרה של עליית או הוזלת מחירים החיוב בעבור רכישת הספר יתבצע במחיר בו פורסם הספר בעת הרכישה, היינו במועד החיוב, וזאת גם אם הספר טרם הורד מן האתר.
 8. מדיניות החזרת מוצרים
  1. מובהר כי בהתאם לדין ומכוח ס' 14ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 סעיף 6(א)(7) לא יתאפשר ביטול רכישת תוכן דיגיטלי, דהיינו לאחר רכישת הספר, לא ניתן לבטל ו/או להחזיר ו/או להחליף את הספר, גם אם הספר טרם הורד.
  2. במקרה והתגלתה שגיאה בתוכן אשר הורד, יש ליידע את האתר ו/או את מפעיל האתר על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בדף 'שירות לקוחות' באתר (להלן: "כתובת דואר האתר"). בהתאם להחלטת האתר ו/או החלטת מפעיל האתר ו/או החלטת מחבר הספר, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכל עת שימצאו לנכון, יתכן ותתאפשר הורדה של ספר מתוקן, ללא עלות נוספת.
  3. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010 הרי שבמקרה של רכישת שוברי מתנה אשר נרכשו באתר ונשלחו בדואר ישראל, ואשר אין להם מקבילה דיגיטלית שמופיעה באתר ו/או בהודעות דואר אלקטרוני כלשהן שנשלחו לרוכש ו/או למקבל השובר, ניתן יהיה לבטל את העסקה והכול בכפוף לתנאי תקנות אלו.
 9. מדיניות תשלום
  1. בכל מקרה בו רכישת הספר מחייבת תשלום, הספרים שנרכשו יהיו זמינים להורדה למשתמש המורשה בדף 'הספרייה שלי' בחלק 'החשבון שלי' באתר, וזאת אך ורק לאחר שהתשלום בוצע במלואו.
  2. כל התשלומים באתר, מבוצעים באמצעות אתר הסליקה האלקטרונית paypal.com. יש למסור פרטים נכונים באתר paypal, על מנת שתהליך התשלום יושלם כיאות.
  3. לאחר ביצוע התשלום במלואו, יוצג באתר דף אישור הזמנה ובו קישור לדף 'הספרייה שלי' בחלק 'החשבון שלי'. במקביל ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה בעת הרישום, אישור הזמנה ובו קישור להורדת המוצר.
  4. חשבונית בעבור התשלום תונפק תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. החשבונית תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני דלעיל ובנוסף, ניתן יהיה לראותה ולהדפיסה בחלק 'ההזמנות שלי' בחלק 'החשבון שלי'.
  5. במקרה בו רכישת הספר אינה מחייבת תשלום, הספר יהיה זמין להורדה בדף 'הספרייה שלי' בחלק 'החשבון שלי' באתר. באתר יוצג דף אישור הזמנה ובו קישור לדף 'הספרייה שלי' בחלק 'החשבון שלי'. במקביל ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה בעת הרישום, אישור הזמנה ובו קישור להורדת המוצר.
 10. מדיניות מבצעים
  1. מפעם לפעם יוצעו באתר מבצעים שונים ובתנאים מסוימים יוענקו למשתמשים קופונים המקנים הנחה ברכישה. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק או להאריך מבצע ו/או קופון כלשהו, או את הנוהג להעניק קופונים בנסיבות מסוימות, ללא נימוק וללא מתן הודעה מוקדמת.
  2. לא ניתן ליהנות ממבצע ו/או לממש קופון שתאריך התוקף שלו פג.
  3. האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד במקרה של טעות ו/או תקלה ו/או כל סיבה אחרת אשר תמנע מהמשתמש ליהנות מהמבצע ו/או לממש את הקופון.
  4. לצורך מימוש קופון ו/או שובר מתנה יש להזין את הקוד המתאים במקום המיועד לכך בסל הקניות, טרם המעבר לקופה.
 11. ניוזלטר
  1. באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר באחת משלוש האפשרויות הבאות:
   1. באמצעות רישום בתיבה 'הירשם לניוזלטר' שבתחתית כל דף. לאחר הרישום, תישלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה הזין הגולש, לשם אימות הרישום. יש ללחוץ על הקישור הכלול בהודעה להשלמת הרישום. אפשרות רישום זו לניוזלטר אינה מחייבת רישום לאתר. יודגש כי חל איסור להירשם לניוזלטר בשמו של אדם אחר.
   2. באמצעות סימון התיבה המתאימה בעת הרישום לאתר.
   3. באמצעות סימון התיבה בדף 'מנויים לניוזלטרים' בחלק 'החשבון שלי'.
  2. לסיום המנוי לניוזלטר:
   1. משתמש רשום יכול לבטל את המנוי לניוזלטר, בכל עת, על ידי הסרת הסימון מהתיבה בדף 'מנויים לניוזלטרים' בחלק 'החשבון שלי'.
   2. משתמש שאינו משתמש רשום יכול לבטל את המנוי לניוזלטר באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.
   3. כל משתמש יכול לבטל מנוי לניוזלטר בלחיצה על הקישור 'הסרה מרשימת התפוצה' בניוזלטר עצמו.
 12. תוכן גולשים
  1. משתמש רשאי לכתוב חוות דעת על הספרים (להלן: "חוות דעת") וכן לדרגם.
  2. כתיבת חוות דעת והוספת דירוג יעשו ללא צורך ברישום ו/או בהתחברות לאתר. בעת כתיבת חוות דעת והוספת דירוג, באפשרות המשתמש לבחור לפרסמם בכל כינוי, לרבות שמו האמיתי ו/או כינוי פיקטיבי.
  3. כאשר משתמש רשום מחובר לאתר, יופיע, כברירת מחדל, שמו הפרטי בשדה 'כינוי' ובאפשרותו למחוק את שמו ולהזין כל כינוי אחר. חוות דעת והדירוגים אותם פרסם המשתמש מופיעים בדף 'חוות הדעת שלי' בחלק 'החשבון שלי'.
  4. חוות דעת תפורסם רק לאחר אישור האתר ו/או אישור מפעיל האתר. חוות דעת לא רלוונטית, לרבות חוות דעת המהווה ספאם ו/או פרסומות ו/או חוות דעת בעלת אופי פורנוגרפי ו/או בעלת תוכן פוגעני ו/או בעלת תוכן המפר זכויות יוצרים כלשהן לא תפורסם והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מפעיל האתר.
 13. קניין רוחני
  1. זכויות היוצריםויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, ובכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות, בלוגו האתר, בעיצובו הגראפי, בקטעי הקוד של האתר, ובתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, דימויים, מנגינות ורכיבי אודיו, אנימציות, רכיבים אינטראקטיביים, רכיבי וידיאו, ספרים אלקטרוניים וכן קבצים ויישומים מכל סוג (להלן: "תוכני האתר"), המוגנים בין היתר על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים"), שייכות לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או לבעל זכויות היוצרים בתוכן ו/או לבעל הסימן המסחרי אשר העמיד את התוכן לשימוש באתר מתוקף הסכם רישיון ו/או חוזה מסחרי ו/או הסכמה מכל סוג אחר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו 'שימוש הוגן' כמוגדר בחוק זכות יוצרים ו/או שאינו שימוש פרטי-אישי כאמור בסעיף ד' לעיל, אלא בקבלת הסכמת האתר ו/או הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.
  2. אין על האתר ו/או על מפעיל האתר כל חובה לספק למשתמש סימן זיהוי כלשהו העשוי לסייע למשתמש לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או בסימן מסחרי אם לאו.
  3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, שיכפול, הצגה, פרסום והעברה של תכני האתר, כולם או מקצתם, בתמורה או שלא בתמורה, אלא בקבלת הסכמת האתר ו/או הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.
 14. שימוש במידע ופרטיות
  1. האתר מאובטח באמצעות מפתח הצפנה מסוג Secure Socket Layer ‏(SSL) לשם העברת מידע מאובטח באינטרנט ולרבות לשם העברת נתוני הרכישה באתר.
  2. על אף האמור בסעיף 1 דלעיל, כל משתמש המוסר פרטים כלשהם באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
  3. על אף שהאתר ו/או מפעיל האתר נוקטים באמצעים מתקדמים לשמירת פרטיותם של המשתמשים ועל המידע המאוחסן באתר, האתר ו/או מפעיל האתר אינם מתחייבים כי מידע שנמסר דרך האתר לא ייחשף על ידי פעולה זו או אחרת של צדדים שלישיים וכן אינו יכול להתחייב כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע באתר וברשת המחשבים. האתר ו/או מפעיל האתר מתחייבים לא למסור את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, אלא אם יידרשו לעשות כן על-ידי רשויות החוק.
  4. קובצי Cookies:
   1. באתר נעשה שימוש בקובצי cookies. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי של המשתמש. עם זאת, הקבצים אינם מכילים מידע המזהה את המשתמש באופן אישי. אחסון קובצי ה-cookies הכרחי לביצוע פעולות מסוימות באתר.
   2. בפני המשתמש עומדת האפשרות לחסום קבלת קובצי cookies על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן. אולם, חסימה זו עשויה למנוע מהמשתמש ביצוע פעולות מסוימות באתר ובכלל זה רכישה.
  5. הרישום לאתר על ידי גולש מהווה הסכמה של הגולש לקבלת דואר אלקטרוני תפעולי מהאתר, לרבות הסכמה לקבלת חשבונית ממוחשבת עם חתימה דיגיטלית ודואר אלקטרוני תפעולי אחר ובכלל זאת דואר אלקטרוני בדבר אימות רישום, יצירת חשבון חדש, אישור הזמנה, הענקת קופונים, מענה לפניות ועדכונים תפעוליים שונים.
  6. הרישום לניוזלטר מהווה הסכמה של הגולש לקבלת דואר אלקטרוני פרסומי, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים ופרסום לרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי ס' 30א לחוק הספאם. מנוי רשאי, בכל עת, לסיים את המנוי לניוזלטר בהתאם לאמור בסעיף יא דלעיל ולהפסיק קבלת דואר אלקטרוני פרסומי מהאתר.
  7. מידע על הגולשים נאסף לעיתים גם על ידי צדדים שלישיים כגון אתרי סטטיסטיקה, אתרי רשתות חברתיות ומנועי חיפוש. לקבלת פרטים על דרך איסוף המידע והשימוש בו, יש לפנות לאתרים אלה או לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלה, ככל שקיימת כזו.
  8. האתר ו/או מפעיל האתר לא יישאו באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים ו/או דליפת פרטי אמצעי תשלום.
 15. העדר אחריות
  1. האתר ו/או מפעיל האתר אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים. השירות באתר ניתן כמות שהוא, AS IS. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או כלפי מפעיל האתר בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש.
  2. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה ו/או סגירת האתר ו/או מכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב את האתר ו/או את מפעיל האתר במתן הודעה מראש ו/או הנמקה.
  3. האתר ו/או מפעיל האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, לספק ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) לאתר ו/או לשימוש בו ו/או לספרים ו/או לשימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הפסקת פעילות הספקים.
  4. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואובדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
  5. המשתמשים אחראים כלפי האתר ו/או כלפי מפעיל האתר ו/או כלפי משתמשים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.
 16. שיפוי
  1. המשתמש יפצה וישפה את האתר ו/או את מפעיל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 17. תלונות
  1. האתר ו/או מפעיל האתר עושים כל שביכולתם על מנת שתוכן האתר ומוצריו יהיו נטולי שגיאות. אולם, אם נתקלת בשגיאה כלשהי, לרבות שגיאת קולמוס, אי דיוקים עובדתיים, בעיית עימוד ו/או כל עניין אחר אותו תמצא כשגיאה, אנא פנה אל האתר ו/או אל מפעיל האתר בכתובת דואר האתר תוך ציון מיקום השגיאה.
  2. אם אתה סבור כי מידע או תוכן המופיע באתר פוגע או מפר כל זכות שלך ו/או מהווה לדעתך פגיעה בגוף כלשהו אתה מתבקש לפנות לאתר ו/או למפעיל האתר בכתובת דואר האתר ולפרט את מהות הפגיעה, מיקומה המדויק באתר וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך.
  3. האתר ו/או מפעיל האתר יעשו כמיטב יכולתם על מנת לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויטפלו בה על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לכל דין ו/או צו שיפוטי.
 18.  טיפול בתקלות
  1. מפעיל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן ולטפל בתקלות באתר בהקדם האפשרי.
  2. מובהר כי האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, כתוצאה מתקלה באתר אשר אירעה במהלך פעילותו השוטפת.
  3. האתר ו/או מפעיל האתר לא יספקו תמיכה טכנית כלשהי. עם זאת, ינסו האתר ו/או מפעיל האתר, לפנים משורת הדין, לסייע בפתרון הבעיות הטכניות הרלוונטיות לאופן השימוש והרכישה באתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הצ'אט.
  4. האתר ו/או מפעיל האתר אינם מתחייבים לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר ו/או מפעיל האתר רשאים להשבית את האתר, כולו או חלקו,לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר.
 19. שרות לקוחות
  1. לשם קבלת פרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן רכישת המוצרים באתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני custumer.support@treasure.co.il ו/או באמצעות הדף 'צור קשר' שקישור אליו מופיע בתחתית כל דף ו/או באמצעות חלון הצ'אט המופיע בפינה הימנית התחתונה .
 20. שונות
  1. האתר ו/או מפעיל האתר יהיו רשאים להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.
  2. אין באספקת השירותים המצויים באתר כיום משום הבטחה להמשך השירותים הניתנים באתר במתכונתם הנוכחית או בצורה אחרת כלשהי.
  3. מבלי לגרוע מזכותו של האתר ו/או מזכותו של מפעיל האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר ו/או מפעיל האתר שומרים על זכותם למנוע ולחסום את גישתם לאתר של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או שיעשו שימוש לרעה באתר - והכול על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ו/או של מפעיל האתר.
 21. תחולת הדין וסמכות שיפוט
  1. על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה ולשימוש באתר.